ስነጽሑፍ ትግርኛን ሇውጥን ኣብ ኤርትራ (1941-1991)

ኣብ ታሪኽ ኤርትራ፡ ካብ 1941 ክሳብ 1991 ዝነበረ ሓምሳ ዓመታት፡ ኣዝዩ ቅልጡፍን ኣዝዩ ገዚፍን ሇውጢ ዝተራእየለ እዋን እዩ ነይሩ። ኤርትራ፡ ነቲ ናይ ፈሇማ ዓሰርተ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ምምሕዲር እንግሉዝ፣ ዲሕረዋይ ዓሰርተ ዓመታት ኣብ ኣዝዩ ንኡስ ርእሰ-ምምሕዲር ዘፍቀዯ ፈዯራሊዊ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ፣ ነቲ ዝተረፈ ሳሊሳ ዓመታት ድማ ኣብ ትሕቲ ፍጹም መግዛእቲ ኢትዮጵያ እያ ኣሕሉፋቶ። እዚ ሓምሳ ዓመታት

ብዘይካ’ዚ፡ በቲ እናዓበየ ዝኸዯ ኤርትራዊ ሃገራውነት ዝተዯፍአ፡ መወዲእታኡ’ውን ናብ ናጽነት ዘምረሐ ፖሇቲካዊን ዕጥቃዊን ቃልሲ ዝተኻየዯለ እዋን’ውን እዩ ነይሩ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ኤርትራ ብዝተፈሊሇየ መልክዓት ዝንጸባረቕ ማሕበራዊ ሇውጢ’ውን

ተፈጢሩ እዩ። ሕብረተሰብ ክብርታቱ ዓቂቡ ዝሓሸ ናብራ ንኽጥምት ከምኡ’ውን ኣብቲ

ዓቢይ ፖሇቲካዊ ሇውጢ ዝሕቇፍ፣ እቲ ዝነበረ ያታዊ ኣተሓሳስባን ኣገባብ ናብራን ዝሰረቱ

ኣሳሪ ባህልን ልምድን ንኽቕየር ስነጽሑፍ ናይ ገዛእ ርእሱ ጽልዋ ገይሩ እዩ። ኵሎም’ቶም

ንኤርትራዊ ሃገራውነት ኣርእስቲ ገይሮም ዝጸሓፉ ተመራመርቲ፡ ኣብ መበቆል፡ ከመይነትን

ትሕዝቶን’ኳ ዝፈሊሇዩ እንተዀኑ፡ ኣብዚ ዓመታት ኤርትራዊ ሃገራውነት ኣዝዩ ገዚፍ

ዕብየት ከም ዘርኣየ መዝጊቦምዎ እዮም። መብዛሕትኦም እዞም ጸሓፍቲ፡ ንገሇ ፖሇቲካዊ

ፍጻመታት ወይ’ውን መስርሓት ከም ወሰንቲ ረቛሕቲ ኣብ ምዕባሇ ኤርትራዊ ሃገራውነት

ብምውሳድ፡ ታሪኻዊ ፖሇቲካዊ ምዕባሇታትን ኤርትራዊ ሃገራውነትን ንሓድሕዶም እናተመጋገቡ ከም ዝዓበዩ ይምጕቱ።

እዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍ’ዚ፡ ነቲ ገዚፍ ፖሇቲካዊ ሇውጢ ምኽንያት ዝዀነ ኤርትራዊ ሃገራውነት፡ ብናይቲ እዋን ፍርያት ስነጽሑፍ’ውን ብዓሚቝ ከም ዝተጸልወ ብምርኣይ፡ ሰነጽሑፍ ኣብ ኤርትራ፡ ሇውጢ ኣብ ምርግጋጽ፡ ወሳኒ ረቛሒ (መሳርሒ) ምንባሩ

ዝምጕት እዩ። ኣብ ሓዯ ሕብረተሰብ ዝኽሰት ሇውጢ ብዙሕ መልክዓት ዘሇዎ’ኳ እንተዀነ፡ እዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ሇውጢ ዝብሎ፡ ነቲ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ኣብ ዝተወሰነ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ንዝተራእየ ፖሇቲካዊን ማሕበራዊን ሇውጢ ጥራይ እዩ። እዚ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጥረ ሇውጢ፡ ንምለእ ሃገር ዝጸሇወ ይዅን እምበር፡ እዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍ፡ ንስነጽሑፍ ትግርኛን ናብቲ ብኣኡ ብቐጥታ ዝተጸልወ ተዛራቢ ቋንቋ ትግርኛ ዝዀነ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘድሃበ እዩ።

ስነጽሑፍ ትግርኛ ንፖሇቲካዊን ማሕበራዊን ሕቶታት ናይቲ ሕብረተሰብ ብዝተፈሊሇየ ዓይነታት ኣንጸባሪቕዎ እዩ። ቀንዱ መማጐቲ ነጥቢ ናይዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍ’ዚ ከኣ ንዅለ’ቲ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ሓምሳ ዓመት ዝፈረየ ስነጽሑፍ ትግርኛ – ዓንቀጽ፡ ልበወሇድ፡ ግጥሚ፡ ድራማ፡ ዯርፊ፡ ሓጺር ዛንታ – መበገሲ ዝገበረ ይዅን እምበር፡ ኣብነታት

ንምቕራብን፡ ፍለይ ፍጻመታት ንምጥቃስን ንዅለ ‘ቲ ስርሓት ኣይድህስሶን እዩ። ስሇዚ፡ ዝያዲ ኣብቶም ተሓቲሞም ዝተነበቡ ስነጽሑፋት ጥራይ ዘተኵር እዩ።

This post originally appeared on . Click here to read more....

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*