No Image

ዶክተር ዓቢዪ ኣሕመድ፡ ጸላኢና እንከሎ ካብ ዘድመየና፡ ፈታዊኹም ምስ በለና ዘቁስለና ዘሎ ይበዝሕ

October 16, 2018 admin 0

ድሕሪ’ቲ ኣብ መንጎ ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ወርሒ ሓምለ ናይዚ ዓመት’ዚ ዝተኸተመ መስርሕ ሰላም፡ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከካትዕ ዝጸንሐን ህይወት ኣሽሓት ዝበልዐን ናይ ይግባኣኒ መሬት ዶብ ከይተሓንጸጸ […]

No Image

ትኬት ወፈያ ን ምስረታ ሳተላይት ቴለቢዥን ናብ ኤርትራ ክዝርጋሕ ጀሚሩ – ኣብ ምዝርጋሕ ትኬትን ምውህሃድ ወፈያን ክትተሓባበሩ እትደልዩ ደገፍትን ኣዕሩኽትን ኣሰና ርኸቡና

October 16, 2018 admin 0

ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ግዱሳት ደግፍትን ኣዕሩኽን ኣሰና፡ ቴለፎንን ኢመይልን ማሕበራዊ መራኸቢታትን፡ ከተወፍዩ ቅሩባት እናሃለኹም እቲ ናይ ባንክ፡ ፓይፓል፡ ከምኡ `ውን ፔትርዮን ኣገባባት ወፈያ የጸግመኩም ከምዘሎ ዝሃብኩምና ሓበሬታን ርእይቶኹምን […]

No Image

ቅልዕቲ መልእኽቲ ናብ፡ ሃፀይ አቢይ ኣሕመድ፡ ሥዩመ እግዚኣብሔር 7ይ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ።

October 16, 2018 admin 0

ቅልዕቲ መልእኽቲ ናብ፡ ሃፀይ አቢይ ኣሕመድ፡  ሥዩመ እግዚኣብሔር 7ይ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ። ክቡር ጠቅላይ ሚንስተር ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድ፡ ኣቐዲመ በቲ ኣብ ስልጣን ምስ ደየብኩም ዘርኣኹሞ ሥነ ሥርዓት ዝመልኦ ኣቀራርባኹምን መደረታትኩምን […]