Negarit #16: I surrendered! ተጣዒሰ ኢደይ ሂበ ‘ለኹ

ኣያ ኢሳያስ ይቅረ በለለይ ክቡረ ኣቶ ቶማስ ወዲ ጎቦ ክቡር ኣምባሳዶር ጃዝበሃየ ክብርቲ ሚስ ብራውኒን ብሩቶን ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላሊ ሚኒስተርን ናይ ኤርትራ ጠቅላሊ ዲክተትርን ክቡር ዶክተር ዓቢ ኣሕመድ ይቅረ በለለይ ዓወት ናይ ኤርትራ ነጻ ፕረሰ:  51 ሓደሽቲ ናይ ዜና ማዕከናት ስረሐን ጀሚረን ጉዕዞ ንጀነቫ ንብረዚደንቲ ኢሳያስ (ኣነ ንሱ ንሱ፡ንሱ) ብዝብል ጭርሖ ንምርግጋጵ ዓወት ንሓፋሽ

The post Negarit #16: I surrendered! ተጣዒሰ ኢደይ ሂበ ‘ለኹ appeared first on Awate.com.

This post originally appeared on awate.com. Click here to read more....